Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dpsdolice.org oraz aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności
Status: Strona internetowa oraz aplikacje mobilne są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo. Część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej. Filmy nie posiadają napisów i tłumacza dla osób niesłyszących.

b) nieproporcjonalne obciążenie: Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy. Brak sekcji / treści / funkcji, w stosunku do których tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjonalnego obciążenia.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty. Zdjęcia i filmy nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Imię Nazwisko: Szymon Górski - Koordynator ds dostępności
Adres e-mail: dpsdolice@post.plNumer telefonu: 91 640023

Postępowanie odwoławcze
Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 
Imię Nazwisko: Szymon Górski
Adres e-mail: dpsdolice@post.pl
Numer telefonu: 91 640023
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Imię Nazwisko: Szymon Górski
Adres e-mail: dpsdolice@post.pl
Numer telefonu: 91 640023
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2
Data publikacji strony internetowej: 2018-05-12
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-03-31
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: Rzeczywista ocena zgodności strony internetowej.
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
CTRL + U - Menu dostępności
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej: Brak Aplikacji mobilnej.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej: Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności