915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz rodzinny z  miejscowej przychodni. Na jego zlecenie realizowane są konsultacje specjalistyczne. Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe za leki oraz częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Osprzęt ortopedyczny: wszelkie protezy, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie i inne mieszkańcy uzyskują w ramach uprawnień, na wniosek lekarza.

W Domu zatrudnione są pielęgniarki, które zapewniają  całodobową opiekę pielęgniarską, wykonują wszelkie zlecenia lekarskie. Wspólnie z personelem opiekuńczym dbają o codzienną pielęgnację mieszkańców,  udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Fizjoterapia

Praca socjalna w DPS w Dolicach to świadczenie usług na rzecz mieszkańców Domu poprzez rozpoznawanie potrzeb, udzielanie pomocy w przystosowaniu się do nowych warunków życia, rozwiązywanie bieżących problemów życiowych we współpracy z innymi specjalistami.
Zadaniem pracowników jest wspomaganie i wspieranie mieszkańców. Pracownik socjaly jest pierwszą osobą z którą mieszkaniec i rodzina mają kontakt po przybyciu do DPS. Wypełnia wszelkie niezbędne dokumenty, zapoznaje z regulaminami Domu, załatwia wszystkie sprawy urzędowe oraz pomaga w utrzymaniu lub nawiązaniu  kontaktu z rodziną.

Opieka socjalna

Usługi  opiekuńcze:

 • pomocy w podstawowych czynnościach samoobsługowych takich jak : toaleta, ubieranie, karmienie, kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych,
 • pielęgnacji osób leżących przez całą dobę wg zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych a w szczególności pomoc w utrzymaniu  kontaktów z rodziną, zakupach, pisaniu i czytaniu listów, nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem, w kontaktach z instytucjami (ZUS, OPS , Sąd itp.),

Usługi  bytowe:

 • miejsce zamieszkania w jedno i dwuosobowych pokojach mieszkalnych,
 • wyżywienie : cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości

Usługi  wspomagające:

 • organizowanie świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • organizowanie i umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
 • umożliwienie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • umożliwienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z opracowaną instrukcją depozytową,
 • możliwość korzystania z biblioteki oraz prasy codziennej,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę możliwości.

Opieka medyczna

Podstawowym zadaniem fizjoterapii jest utrzymanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Stosowanie zabiegów i ćwiczeń z zakresu fizjoterapii  zapobiega postępowi i nawrotom choroby, usuwa różne dolegliwości i eliminuje ból oraz stany zapalne, wzmacnia mięśni...

Czytaj więcej

Terapia zajęciowa    to określone czynności o charakterze  zajęć fizycznych  i umysłowych,które mają  na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej oraz  społecznego funkcjonowania naszych mieszkańców. Terapia zajęciowa opiera się na wykorzystaniu tkwiącego w każdym z naszych mieszkańców potencjału...

Terapia zajęciowa

Czytaj więcej

Kuchnia naszego Domu wyposażona  jest  w  nowoczesne  urządzenia  i  sprzęty,  wykonane ze  stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie rygorów sanitarno-epidemiologicznych.  Większość  wykonywanych  prac  jest zmechanizowana. Mieszkańcy  korzystają  ze  stołówki  znajdującej  się na  parterze  Domu...

Żywienie

Czytaj więcej

Dom posiada salę dziennego pobytu, kaplicę, salę rehabilitacyjną, stołówkę, palarnie, kuchenki na potrzeby mieszkańców. Profesjonalna i doświadczona kadra w codziennej pracy przestrzega zasad rzetelności, uczciwości, indywidualnego i podmiotowego traktowania mieszkańców Domu.

Dyrektor

mgr Ewa Danicka

Dom świadczy usługi do których należą:

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach