Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Kierownik Działu
Terapeutyczno-Opiekuńczego

mgr Katarzyna Pieszko

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Nowak

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Nowak

Kieruje Działem Terapeutyczno-Opiekuńczym, odpowiada za poziom usług świadczonych mieszkańcom Domu, w szczególności za: opiekę, pielęgnację, terapię, rehabilitację, pracę socjalną, organizację czasu wolnego.

Kieruje Działem Obsługi, odpowiada za funkcjonowanie Domu pod względem technicznym oraz za realizację dostaw i usług zgodnie z prawem zamówień publicznych, prowadzi obsługę informatyczną Domu.

Kieruje Działem Finansowym, prowadzi gospodarkę finansową Domu zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych.

Dyrektor

mgr Ewa Danicka

Odpowiada za całokształt działalności Domu, swoją funkcję wykonuje przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego.

Nasz zespół

O zespole

Pracujemy zespołowo na rzecz jakości usług dla naszych mieszkańców. Preferujemy podmiotowe podejście do mieszkańców. Przestrzegamy ich praw i wolności. Punktem wyjścia do pracy z mieszkańcem jest indywidualny plan wsparcia mieszkańca tworzony przez Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, w miarę możliwości  z udziałem mieszkańca.  Działania wynikające z wymienionego planu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu wskazany przez mieszkańca. Wzajemnie się szanujemy, dbamy o dobre relacje między pracownikami aby były one dalej przenoszone na kontakty z mieszkańcami i pomiędzy mieszkańcami.

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności