Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

instruktor terapii zajęciowej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1.  Wymagania niezbędne:

a) ukończona policealna szkoła odpowiedniej specjalności umożliwiająca wykonywanie zadań na stanowisku instruktora terapii zajęciowej;

b) posiadanie umiejętności i zdolności manualnych.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wcześniejsze doświadczenie zawodowe,

 • dyspozycyjność, lojalność, samodzielność, kreatywność, uczciwość, operatywność, zdyscyplinowanie,

 • wrażliwość na potrzeby innych ludzi,

 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność współpracy w grupie,

 

3.  Wymiar zatrudnienia – 1 etat

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • bezpośrednia współpraca z kierownikiem zespołu, psychologiem, pielęgniarką orazz opiekunem w zakresie informacji o aktualnym stanie zdrowia i predyspozycjach mieszkańca do podejmowania określonych czynności w zakresie terapii zajęciowej,

 • współdziałanie w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,

 • wsparcie pracownika K-O przy organizacji życia kulturalnego w Domu,

 • wykonywanie pracy w sposób staranny i systematyczny,

 • sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

 • urządzenie pracowni terapii zajęciowej i prawidłowa gospodarka sprzętem zgodniez podstawą merytoryczną podejmowanych działań,

 • podział obowiązków i przydział zadań dla mieszkańca w grupie dostosowanych do jego predyspozycji,

 • systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji prowadzonej w ramach pracowni.

 • podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji mieszkańców poprzez terapię zajęciową.

 

5.  Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: stanowisko pracy w siedzibie DPS, praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 1500.

 

6.  Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe (świadectwo szkolne, świadectwa pracy z dotychczasowych zakładów pracy),

 • ważna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (do wglądu),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne włożone w kopertę opisaną: „Nabór na stanowisko instruktor terapii zajęciowej”, należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12 w terminie do dnia 10 października 2019 r. do godz. 10.00.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr 91/5640023 lub osobiście w sekretariacie DPS.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Dolicach

Ola Stereńczak

 

 

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności